Network Menu

Riktlinjer för nya produkter

Kontakta produktkommittéen på product(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org om din avdelning vill ansöka om godkännande av en ny SWEA-produkt.

Följande formulär ska fyllas i med information om din avdelnings nya produktidé: Produktansökan

Riktlinjer för ansökan om godkännande av SWEA-produkter

En SWEA-produkt skall vara anpassad eller tillverkad speciellt för SWEA International och vara försedd med SWEAs godkända logo som inkluderar ett registreringsmärke (®).

Om tre kronor används skall även dessa åtföljas av registreringsmärket och texten (se nedan).

En SWEA-produkt skall vara väl uttänkt och fylla ett behov inom SWEA samt bära SWEAs logo enligt ovan. Produkten bör inte vara alltför lik någon av de produkter som redan finns i Produktkatalogen. Den bör också vara så tillverkad, att den lätt kan tas med till RM och VM världen över.

Ett företags logo kan accepteras i form av en mindre märkbar isydd etikett.

Val av färg skall vara svart/vit eller gul/blå och vid inristad logo måste godkänt typsnitt respekteras.

Sponsors namn på t.ex. en almanacka eller liknande är tillåtet, då det är god PR för SWEA att kunna visa upp en sponsor.

Produkt som endast är avsedd för ett RM eller VM och som är gratis för en Swea, skall godkännas av produktkommittén, som granskar att logon och varumärket är korrekta.

Ansökan för produkt som är avsedd för en avdelning eller region, t.ex. T-Shirt eller liknande skall sändas till produktkommittén som kan godkänna den om produkten anses säljbar inom det angivna området.

Prissättningen skall vara sådan att den inbringar en vinst till sin avdelning. Produkten bör ha minst två prisnivåer; en högre för försäljning till enskild Swea och en lägre där en mängdrabatt ingår för SWEA-avdelningar som ska sälja produkten vidare.

Ett lokalt styrelsebeslut måste alltid finnas, innan en avdelning kan ansöka om en SWEA-produkt. En skiss eller bild skall alltid medfölja en ansökan. Ansökan sker på separat ansökningsblankett som finns på kanslisidan under SWEA-information / nya SWEA-produkter och sändes till sammankallande i Produktkommittén. Produktkommittén meddelar sedan den för ansökan ansvarige om produkten godkänts eller ej.

Förvissa er också om att den föreslagna produkten inte är copyrightskyddad (enl. Bernkonventionen från 1886). Observera, att man bara får använda den svenska flaggan eller det svenska riksvapnet efter att först ha erhållit speciellt tillstånd från kungahuset (se nedan). Detta gäller även om design och försäljning sker utanför Sveriges gränser. SWEA Internationals logotyp är emellertid godkänd och är därför den som skall användas på ALLA SWEA-produkter.

REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV SVENSKA FLAGGAN OCH ANDRA OFFICIELLA SVENSKA BETECKNINGAR

Gällande regler enligt Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag:

  1. För Svenska flaggans användning i s.k. näringsverksamhet gäller särskilda lagbestämmelser intagna i “Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar” (SFS 1970:498) med ändringar (SFS 1973:498).
  2. Flaggan får inte utan särskilt tillstånd användas i kommersiell verksamhet, t ex som varumärke. Tillstånd utfärdas av Kommerskollegium.
  3. Det är förbjudet att ändra flaggans proportioner och färgnyanser eller att på flaggan placera märke, bokstav eller annat tecken.
  4. Svenska flaggan skall inte användas som beklädnad på bord, stolar eller bänkar.
  5. Det är olämpligt att tillverka, sälja eller använda servetter, tvättsvampar, förkläden, handdukar m.m. som ser ut som svenska flaggan.
  6. Utan tillstånd har man rätt att använda svenska flaggan som dekoration på kort, klisterbilder, tavlor, figurer etc.

Enligt Patent- och Registreringsverket gäller följande regler för användandet av svenska riksvapnet:

  1. Man får inte utan tillstånd använda de tre svenska kronorna i riksvapnet (två kronor överst och en krona underst) och inte heller använda snarlika kronor utan tillstånd.
  2. Man får inte heller utan tillstånd dela ut medaljer med tre kronor (gäller även SWEA-kronorna) och blå och gula band, då dessa kan förväxlas med de officiella svenska medaljerna. Detta gäller även om design och utförande görs utanför Sveriges gränser och medaljerna skall delas ut utomlands.
  3. När det gäller “näringsidkare” så skall Kommerskollegium och Patentverket lämna tillstånd.
  4. När det gäller ideell förening som SWEA International så är det kungen eller kungahuset som skall ge sin tillåtelse.

Klicka här för att ladda ner en pdf version av riktlinjerna för ansökande av ny SWEA produkt